Vízia

Vízia

… slobodné a moderné školy, v ktorých sa stretávajú spokojní a vysokokvalifikovaní učitelia a šťastné deti a napĺňajú svoju spoločnú túžbu po vzdelaní.

Garancia

Garancia kvality

… som autorka a lektorka s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti vyučovania a didaktiky matematiky, vzdelávania dospelých a osobného rozvoja.

Zámer

Zámer

… učebnicami, didaktickými a metodickými materiálmi, seminármi a prednáškami o Riadenom Aktívnom Učení inšpirovať učiteľov ku zmene.

Poslanie

Poslanie

… prispieť ku zmene vyučovania (nielen) matematiky, tak aby zodpovedalo požiadavkám tretieho tisícročia a rešpektovalo potreby detí, učiteľov aj rodičov.

speaker-lit

Autorka, inšpiratívna lektorka a propagátorka Riadeného Aktívneho Učenia

Umenie byť učiteľom

 Útla knižočka, ktorá je adresovaná učiteľskej ale aj rodičovskej verejnosti v sebe ukrýva krátke zamyslenia nad tým čo to znamená byť učiteľom, odovzdávať vedomosti, inšpirovať ku vzdelávaniu, vychovávať. Autori zhrnuli svoje osobné skúsenosti, prefiltrovali ich svojím životom a ponúkajú rady ukryté v pravdivých a často aj úsmevných príbehoch.

Zuzana a Peter Bero sa viac ako dvadsať rokov venujú písaniu učebníc a pracovných zošitov, z ktorých sa učili stotisíce detí a používali ich tisícky učiteľov. Ich vzťah k autorom a ich dielam najlepšie vystihuje tento pozdrav: „Znovu perfektné ako vždy. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Hlavne za tú ľudskosť a srdiečko, ktoré do toho vkladáte.

Zmenu školy majú vo svojich rukách učitelia spolu s rodičmi, ktorí musia zmeniť svoj pohľad na dieťa a zodpovednosť za jeho vzdelávanie. Kniha – Riadené Aktívne Učenie je nový prístup ku vzdelávaniu, ktorý mení postavenie žiaka, učiteľa, ale aj rodiča vo vzdelávaní. Do popredia stavia samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa a jeho aktívnu účasť v procese učenia.

KNIHA – Riadené Aktívne Učenie

Zuzana a Peter Berovci majú dlhoročné skúsenosti ako učitelia, autori učebníc, lektori didaktiky matematiky a osobného rozvoja. Na školu sa pozerajú aj očami rodičov a starých rodičov, ale aj skúsených manažérov. Vnímajú zmeny v spoločnosti a rastúcu požiadavku na zmenu v škole. Sú však presvedčení, že túto zmenu nedosiahneme žiadnou zhora nariadenou reformou.